KCZZ

Uchwały Komisji Centralnej Związków Zawodowych

[1936]

Dnia 22 czerwca r.b. odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Centralnej przy prawie pełnym komplecie członków. Przewodniczył tow. Antoni Szczerkowski. Sprawozdanie z działalności złożył tow. Jan Kwapiński. Referaty wygłosili towarzysze: A. Wąsik w sprawie ubezpieczeń społecznych, Antoni Zdanowski w sprawie walki z bezrobociem i kryzysem oraz w sprawie 30-lecia klasowego ruchu zawodowego.

Na samym wstępie Komisja poleciła wysłać życzenia jak najszybszego powrotu do zdrowia tow. Żuławskiemu.

Przed porządkiem obrad Komisja powzięła następującą uchwałę przeciw krwawym rozprawom z robotnikami:

PLENARNE POSIEDZENIE KOMISJI CENTRALNEJ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W POLSCE ZAKŁADA STANOWCZY PROTEST PRZECIWKO KRWAWYM REPRESJOM NA SKUTEK WYPADKÓW, JAKIE ROZEGRAŁY SIĘ W NIEKTÓRYCH MIASTACH POLSKI, WOBEC BEZBRONNYCH ROBOTNIKÓW, NĘKANYCH GŁODEM I TROSKĄ O BYT SWOICH RODZIN.

KOMISJA CENTRALNA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH OŚWIADCZA, ŻE TEGO RODZAJU METODY, STOSOWANE WOBEC KLASY ROBOTNICZEJ, WYWOŁUJĄ UCZUCIE GNIEWU I NIENAWIŚCI.

POLEGŁYM TOWARZYSZOM KOMISJA CENTRALNA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SKŁADA HOŁD, A RODZINOM PO POLEGŁYCH WYRAZY SERDECZNEGO WSPÓŁCZUCIA.

Po całodziennych obradach Komisja przyjęła następujące postanowienia i uchwały:

W sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania oraz taktyk w walkach

Plenarne posiedzenie Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce przyjmuje do zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie Wydziału Wykonawczego KCZZ za okres sprawozdawczy od dnia 17 września 1935 r. do dnia 22 czerwca 1936 r.

Jednocześnie Komisja Centralna Związków Zawodowych z zadowoleniem stwierdza, że w wyniku uchwały Wydziału Wykonawczego z dnia 12 grudnia 1935 r. w sprawie akcji Związków Zawodowych o podwyżki płac – Związki Zawodowe akcję tę podjęły z całą energią i przeprowadzają w myśl interesów i potrzeb klasy robotniczej, zorganizowanej w Związkach Zawodowych.

Komisja Centralna Związków Zawodowych w całej pełni zatwierdza stanowisko Wydziału Wykonawczego w sprawie prowadzonych akcji zarobkowych, demonstracyjnych itp., uchwalone przez Wydział Wykonawczy w dniu 28 kwietnia 1936 r.

Plenarne posiedzenie KCZZ wzywa wszystkie Związki Zawodowe do ścisłego przestrzegania uchwały Wydziału Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1936 r., wychodząc z założenia, że tylko przez organizacyjne wystąpienia klasa robotnicza zdoła osiągnąć postawione sobie cele i o ile akcje zarobkowe prowadzone będą za wiedzą i zgodą centralnych władz Związków Zawodowych.

Komisja Centralna wzywa wszystkie Związki Zawodowe do popierania tych akcji, które prowadzone są za wiedzą i zgodą zarządów głównych Związków Zawodowych.

Komisja Centralna Związków Zawodowych wzywa klasę robotniczą do masowego wstępowania w szeregi Klasowych Związków Zawodowych, gdyż tylko masowe organizacje zawodowe potrafią obronić interesy robotnicze przed zachłannością kapitalistów, obszarników i innych pracodawców.

Wreszcie Komisja Centralna Związków Zawodowych wzywa całą klasę robotniczą do podjęcia propagandy i akcji o krótszy czas pracy – w przemyśle, górnictwie i handlu bez obniżki zarobków.

W sprawie ubezpieczeń społecznych

Ruina ubezpieczeń społecznych, spowodowana zniesieniem samorządu ubezpieczeniowego, znacznie potęguje cierpienia klasy robotniczej, gnębionej przez kryzys i bezrobocie.

Nieumiejętna, rozrzutna i niespołeczna gospodarka komisaryczna, przerost i demoralizacja aparatu administracyjnego, obniżenie świadczeń, uniedostępnienie lecznictwa i obniżenie jego poziomu, wreszcie – kompromitacja samej idei ubezpieczeń w oczach szerokich mas robotniczych – oto rezultat 8-letnich rządów „sanacji” na terenie ubezpieczeń społecznych.

W tych warunkach, w dobie szalejącego kryzysu i bezrobocia, gdy racjonalnie postawione ubezpieczenia mogłyby w dużym stopniu powstrzymać fizyczną degenerację wycieńczonych mas robotniczych, KCZZ zarówno w interesach kraju, jak i klasy robotniczej, którą reprezentuje, protestuje przeciwko zgubnej polityce komisarycznej i wzywa klasę robotniczą do walki o powrót do całkowitego samorządu instytucji ubezpieczeń społecznych i do rozszerzenia zakresu ich działalności.

Wobec projektowanych częściowych zmian w dotychczasowym systemie, KCZZ oświadcza, iż nadal stanowczo przeciwstawi się wszelkim próbom spaczenia idei samorządu przez wprowadzenie komisarzy do instytucji ubezpieczeń społecznych i nominatów do ciał w nich rządzących.

W sprawach gospodarczych

Plenarne posiedzenie Komisji Centralnej Związków Zawodowych przyjmuje do wiadomości i zatwierdza stanowisko przedstawicieli Wydziału Wykonawczego KCZZ na konferencji partii socjalistycznych i związków, oraz opowiada się za uchwalonymi na tej konferencji tezami polityczno-gospodarczymi.

Przeciw nagonce antysemickiej

Komisja Centralna Związków Zawodowych w Polsce wzywa wszystkie Związki Zawodowe do energicznego przeciwstawienia się nagonce antysemickiej i fali ekscesów antyżydowskich.

Komisja Centralna widzi w agitacji antysemickiej, popieranej obecnie zarówno przez endecję, jak i częściowo przez sanację, atak klas posiadających w walce przeciwko klasie robotniczej.

O zatwierdzenie przez Rząd obniżki nadzwyczajnego podatku od uposażeń

Komisja Centralna Związków Zawodowych w Polsce składa energiczny protest przeciwko niezałatwieniu przez władze postulatu związków zawodowych w sprawie uchylenia podatku nadzwyczajnego w stosunku do płac nie przekraczających 250 zł na miesiąc.
Wreszcie Komisja podjęła uchwałę, polecającą wszystkim organizacjom centralnym i Radom Zawodowym oraz Sekretariatom Okręgowym przygotowanie ruchu zawodowego, przez organizowanie akademii, zebrań i wieców pod hasłem wzmacniania i masowego udziału robotników w ruchu zawodowym. W sprawie tej Wydział Wykonawczy KCZZ wyda szczegółowe instrukcje i wnioski.

__________________________

Powyższy tekst ukazał się w piśmie „Robotniczy Przegląd Gospodarczy”, organie Komisji Centralnej Związków Zawodowych, nr 6/1936 r. Od tamtej pory nie był wznawiany, poprawiono pisownię wedle obecnych reguł, ze zbiorów Remigiusza Okraski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *