Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

KCZZ

Uchwały Komisji Centralnej Związków Zawodowych

[1936]

Dnia 22 czerwca r.b. odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Centralnej przy prawie pełnym komplecie członków. Przewodniczył tow. Antoni Szczerkowski. Sprawozdanie z działalności złożył tow. Jan Kwapiński. Referaty wygłosili towarzysze: A. Wąsik w sprawie ubezpieczeń społecznych, Antoni Zdanowski w sprawie walki z bezrobociem i kryzysem oraz w sprawie 30-lecia klasowego ruchu zawodowego.

Na samym wstępie Komisja poleciła wysłać życzenia jak najszybszego powrotu do zdrowia tow. Żuławskiemu.

Przed porządkiem obrad Komisja powzięła następującą uchwałę przeciw krwawym rozprawom z robotnikami:

PLENARNE POSIEDZENIE KOMISJI CENTRALNEJ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W POLSCE ZAKŁADA STANOWCZY PROTEST PRZECIWKO KRWAWYM REPRESJOM NA SKUTEK WYPADKÓW, JAKIE ROZEGRAŁY SIĘ W NIEKTÓRYCH MIASTACH POLSKI, WOBEC BEZBRONNYCH ROBOTNIKÓW, NĘKANYCH GŁODEM I TROSKĄ O BYT SWOICH RODZIN.

KOMISJA CENTRALNA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH OŚWIADCZA, ŻE TEGO RODZAJU METODY, STOSOWANE WOBEC KLASY ROBOTNICZEJ, WYWOŁUJĄ UCZUCIE GNIEWU I NIENAWIŚCI.

POLEGŁYM TOWARZYSZOM KOMISJA CENTRALNA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SKŁADA HOŁD, A RODZINOM PO POLEGŁYCH WYRAZY SERDECZNEGO WSPÓŁCZUCIA.

Po całodziennych obradach Komisja przyjęła następujące postanowienia i uchwały:

W sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania oraz taktyk w walkach

Plenarne posiedzenie Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce przyjmuje do zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie Wydziału Wykonawczego KCZZ za okres sprawozdawczy od dnia 17 września 1935 r. do dnia 22 czerwca 1936 r.

Jednocześnie Komisja Centralna Związków Zawodowych z zadowoleniem stwierdza, że w wyniku uchwały Wydziału Wykonawczego z dnia 12 grudnia 1935 r. w sprawie akcji Związków Zawodowych o podwyżki płac – Związki Zawodowe akcję tę podjęły z całą energią i przeprowadzają w myśl interesów i potrzeb klasy robotniczej, zorganizowanej w Związkach Zawodowych.

Komisja Centralna Związków Zawodowych w całej pełni zatwierdza stanowisko Wydziału Wykonawczego w sprawie prowadzonych akcji zarobkowych, demonstracyjnych itp., uchwalone przez Wydział Wykonawczy w dniu 28 kwietnia 1936 r.

Plenarne posiedzenie KCZZ wzywa wszystkie Związki Zawodowe do ścisłego przestrzegania uchwały Wydziału Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1936 r., wychodząc z założenia, że tylko przez organizacyjne wystąpienia klasa robotnicza zdoła osiągnąć postawione sobie cele i o ile akcje zarobkowe prowadzone będą za wiedzą i zgodą centralnych władz Związków Zawodowych.

Komisja Centralna wzywa wszystkie Związki Zawodowe do popierania tych akcji, które prowadzone są za wiedzą i zgodą zarządów głównych Związków Zawodowych.

Komisja Centralna Związków Zawodowych wzywa klasę robotniczą do masowego wstępowania w szeregi Klasowych Związków Zawodowych, gdyż tylko masowe organizacje zawodowe potrafią obronić interesy robotnicze przed zachłannością kapitalistów, obszarników i innych pracodawców.

Wreszcie Komisja Centralna Związków Zawodowych wzywa całą klasę robotniczą do podjęcia propagandy i akcji o krótszy czas pracy – w przemyśle, górnictwie i handlu bez obniżki zarobków.

W sprawie ubezpieczeń społecznych

Ruina ubezpieczeń społecznych, spowodowana zniesieniem samorządu ubezpieczeniowego, znacznie potęguje cierpienia klasy robotniczej, gnębionej przez kryzys i bezrobocie.

Nieumiejętna, rozrzutna i niespołeczna gospodarka komisaryczna, przerost i demoralizacja aparatu administracyjnego, obniżenie świadczeń, uniedostępnienie lecznictwa i obniżenie jego poziomu, wreszcie – kompromitacja samej idei ubezpieczeń w oczach szerokich mas robotniczych – oto rezultat 8-letnich rządów „sanacji” na terenie ubezpieczeń społecznych.

W tych warunkach, w dobie szalejącego kryzysu i bezrobocia, gdy racjonalnie postawione ubezpieczenia mogłyby w dużym stopniu powstrzymać fizyczną degenerację wycieńczonych mas robotniczych, KCZZ zarówno w interesach kraju, jak i klasy robotniczej, którą reprezentuje, protestuje przeciwko zgubnej polityce komisarycznej i wzywa klasę robotniczą do walki o powrót do całkowitego samorządu instytucji ubezpieczeń społecznych i do rozszerzenia zakresu ich działalności.

Wobec projektowanych częściowych zmian w dotychczasowym systemie, KCZZ oświadcza, iż nadal stanowczo przeciwstawi się wszelkim próbom spaczenia idei samorządu przez wprowadzenie komisarzy do instytucji ubezpieczeń społecznych i nominatów do ciał w nich rządzących.

W sprawach gospodarczych

Plenarne posiedzenie Komisji Centralnej Związków Zawodowych przyjmuje do wiadomości i zatwierdza stanowisko przedstawicieli Wydziału Wykonawczego KCZZ na konferencji partii socjalistycznych i związków, oraz opowiada się za uchwalonymi na tej konferencji tezami polityczno-gospodarczymi.

Przeciw nagonce antysemickiej

Komisja Centralna Związków Zawodowych w Polsce wzywa wszystkie Związki Zawodowe do energicznego przeciwstawienia się nagonce antysemickiej i fali ekscesów antyżydowskich.

Komisja Centralna widzi w agitacji antysemickiej, popieranej obecnie zarówno przez endecję, jak i częściowo przez sanację, atak klas posiadających w walce przeciwko klasie robotniczej.

O zatwierdzenie przez Rząd obniżki nadzwyczajnego podatku od uposażeń

Komisja Centralna Związków Zawodowych w Polsce składa energiczny protest przeciwko niezałatwieniu przez władze postulatu związków zawodowych w sprawie uchylenia podatku nadzwyczajnego w stosunku do płac nie przekraczających 250 zł na miesiąc. Wreszcie Komisja podjęła uchwałę, polecającą wszystkim organizacjom centralnym i Radom Zawodowym oraz Sekretariatom Okręgowym przygotowanie ruchu zawodowego, przez organizowanie akademii, zebrań i wieców pod hasłem wzmacniania i masowego udziału robotników w ruchu zawodowym. W sprawie tej Wydział Wykonawczy KCZZ wyda szczegółowe instrukcje i wnioski.


Powyższy tekst ukazał się w piśmie „Robotniczy Przegląd Gospodarczy”, organie Komisji Centralnej Związków Zawodowych, nr 6/1936 r. Od tamtej pory nie był wznawiany, poprawiono pisownię wedle obecnych reguł, ze zbiorów Remigiusza Okraski.

↑ Wróć na górę