Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Deklaracja delegatów ustępujących z Dziewiątego Zjazdu Polskiej Partii Socjalistycznej

[1906]

Wobec przyjęcia przez IX Zjazd PPS rezolucji stawiającej poza Partią tak znaczną i poważną jej część, jak członków Organizacji Bojowej, towarzyszy, którzy czynami, poświęceniem i oddaniem sprawie Partii naszej zasługiwali na odmienne traktowanie;

Wobec wyraźnie wypowiedzianej ze strony całego szeregu członków Zjazdu chęci doprowadzenia Partii do rozłamu i usunięcia z niej nie tylko członków Organizacji Bojowej, ale i innych towarzyszy;

Wobec tego, że pretekstem dla takiego dobrowolnego rozrywania Partii i niszczenia solidarności tej części proletariatu polskiego, która do chwili dzisiejszej złączona była pod sztandarem PPS – służy nieraz zupełnie fałszywe przedstawianie poglądów zarówno niżej podpisanych, jak i wielu innych towarzyszy;

Niżej podpisani delegaci na IX Zjazd PPS stwierdzają, że zdaniem ich:

  1. W walce o zniesienie wyzysku kapitalistycznego i zwycięstwo socjalizmu, prowadzonej przez proletariat kraju naszego, w solidarnej łączności z proletariatem wszystkich krajów, jedynym ustrojem politycznym, który odpowiada klasowym interesom ekonomicznym, politycznym, społecznym i kulturalno-narodowym klasy robotniczej, jest niepodległa republika demokratyczna polska;

  2. Że zdobycie tego ustroju stanowi i nadal pierwszy punkt programu politycznego PPS;

  3. Że w dzisiejszym okresie rewolucyjnym, dopóki stan sił proletariatu i warunki zewnętrzne nie pozwalają nam na zupełne zwycięstwo i osiągnięcie celu powyższego, walka rewolucyjna toczy się o obalenie caratu i zdobycie dla kraju jak najdalej idącego prawno-państwowego usamodzielnienia, jak to było niejednokrotnie przez przedstawicieli PPS na zjazdach i radach jednomyślnie, aczkolwiek w różnej formie, stwierdzone;

  4. Że cel ten dopięty być może tylko na drodze walki rewolucyjnej;

  5. Że taka walka winna być prowadzona w zupełnej solidarności z resztą proletariatu państwa;

  6. Że ta solidarność nie tylko nie wyklucza własnych haseł politycznych proletariatu naszego, ale walka może być prowadzona skutecznie tylko wtedy, gdy hasła partii będą w zgodzie z wszystkimi potrzebami klasy robotniczej;

  7. Że ostatecznym wyrazem tej walki musi być zbrojne powstanie proletariatu kraju naszego przeciwko rządowi carskiemu, powstanie dokonane w chwili, gdy pod naciskiem ruchu rewolucyjnego w całym państwie oraz rozkładu wewnętrznego carat nie będzie w stanie obronić się przed atakiem rewolucji;

  8. Że do takiego zbrojnego powstania proletariatu dojść nie można bez poprzedniego długiego okresu wyszkolenia proletariatu w walce, jego ubojowienia i zaprawienia do walki;

  9. Że i wszystkie etapy, przez które przechodzi ruch rewolucyjny, wymagają ciągłej bojowej gotowości proletariatu;

  10. Że akcja taka musi być prowadzona planowo, a wyrazem tej planowości nie może być co innego, jak organizacja bojowa, obejmująca jak najszersze masy.

Niżej podpisani protestują jak najenergiczniej przeciwko wszelkim próbom sprowadzenia Partii z tej drogi rewolucyjnej, którą ona szła dotąd i która wynika logicznie z jej programu,

Protestują przeciwko rozbijaniu Partii w chwili tak ciężkiej jak dzisiejsza,

Stwierdzają, że znaczna część delegatów pozostałych na Zjeździe, co do poglądów swoich prawie nic już nie ma wspólnego z programem PPS, w żadnym wypadku jej prawdziwych dążności nie reprezentuje, a w ciągu ostatniego, dwuletniego okresu istnienia Partii stale i systematycznie sprzeciwiała się propagowaniu tych dążności wśród proletariatu oraz świadomie zaniedbywała szerzenia w prasie i agitacji naszych podstawowych postulatów politycznych.

Niżej podpisani wyrażają przeświadczenie, że ogół proletariatu kraju naszego te ich poglądy podzieli, uważają Zjazd za frakcyjne zebranie części towarzyszy i apelują do opinii wszystkich zorganizowanych towarzyszy.

Delegat Wydziału Technicznego

Gość na Zjeździe z Wydziału Technicznego

Delegat Komitetu Zagranicznego

Delegat Okręgu Zagłębia

Delegat Okręgu Kielce

3 Delegaci Okręgu Częstochowa

Delegat Okręgu Warszawa Podmiejska

Delegat Okręgu Płock

Delegat Okręgu Łowicz

Delegat Okręgu Kijowa

22 listopada 1906


Powyższy tekst dał początek uformowaniu PPS – Frakcja Rewolucyjna wskutek rozłamu powstałego w łonie PPS na tle stosunku do postulatu niepodległości Polski oraz metod walki politycznej. Deklaracja ta pierwotnie została opublikowana w broszurze „W sprawie Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej”, 1906. Wydawnictwo Wydziału Bojowego PPS [Kraków]. Przedrukowujemy go za: Józef Piłsudski – „Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych”, tom II, Instytut Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1937.

↑ Wróć na górę