Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

PPS - Frakcja Rewolucyjna

Odezwa CKR PPS (Frakcji Rewolucyjnej)

[styczeń 1915]

Towarzysze Robotnicy!

Od dawna nawoływała partia nasza naród cały i klasę robotniczą do gotowości na tę chwilę dziejową, której obecnie jesteśmy świadkami i uczestnikami.

Carat rosyjski, pod którego przemocą niemożliwym jest ani uzyskanie jakichkolwiek swobód narodowo-politycznych, ani takich ustaw, które by odpowiadały interesom klasy robotniczej w Polsce i umożliwiały jej walkę ekonomiczną z wyzyskiem, coraz to bardziej niepewny jest swojego panowania w Polsce.

Więc powołani jesteśmy przez sam bieg wielkich wypadków dziejowych, by czynem decydować o swojej sprawie i w zgiełku skrzyżowanego nad naszą ziemią oręża i naszym orężem zabłysnąć.

Bo tylko walka zbrojna rozstrzygnąć może o samodzielności państwowej Polski, tylko udział w tej walce klasy robotniczej określi rolę, jaką w urządzeniu tego państwa odegrają interesy ludu pracującego.

W wojnie obecnej Polska nie pozostała bierną. Na ziemi galicyjskiej sformował się pierwszy zastęp rycerzy wolności, z emigrantów z Królestwa przeważnie złożony, który przekroczył zbrojnie granicę. Śmiałością tego czynu poruszony został naród. Powstały Legiony Polskie, powstał Naczelny Komitet Narodowy, na porozumieniu stronnictw oparty, który zajął się formowaniem Legionów i polityką walczącej Polski.

Ale, towarzysze, skromne to dopiero początki roboty. Królestwo Polskie zdemoralizowane uciskiem i jego klasa robotnicza zdziesiątkowana porewolucyjną reakcją nie wypowiedziały dotąd z całą mocą swojego słowa. Wkraczające na teren Królestwa mocarstwa liczyć się będą tylko z silną, świadomą celu organizacją społeczeństwa. Zaczynający robotę w Królestwie NKN oprzeć się będzie mógł i musiał na tych organizacjach politycznych, które będą silne i zdolne do czynu. Głos w sprawie Królestwa należeć będzie do tego, kto pracą i organizacją silny odważy się zacząć i poprowadzić ruch polityczny i ruch zbrojny do wyzwolenia Polski zmierzający. W interesie klasy robotniczej jest, by jej głos był pierwszy i najsilniejszy, by nie kto inny jak klasa robotnicza stała się głównym ogniskiem organizacji walki z caratem i by pod jej przeważnym wpływem kształtowały się formy prawne powstającego w zwycięskiej walce państwa, formy gwarantujące lepszą dolę klasie robotniczej.

Towarzysze! Jedyna dziś dla nas jest droga: odbudować w całym kraju silną, karną i sprawną organizację partyjną. Tylko przez potężną organizację partyjną, nie przez luźne, niezrzeszone wysiłki, odbywać się może prawdziwie owocna praca dla niepodległości.

Towarzysze! Spójrzcie w przeszłość. Ileż to razy Polska Partia Socjalistyczna była inicjatorką czynnych wystąpień narodu. Ona to pierwsza wystawiła realny program niepodległości, ona w latach rewolucji [1905 r.] była awangardą zbrojnej walki z caratem, z jej szeregów są ci, którzy dali początek ruchowi strzeleckiemu i z niego powstałym Legionom. Pod tym więc starym sztandarem PPS odważnie i pewnie będziemy prowadzić pracę i walkę o niepodległość i wyzwolenie klasy robotniczej.

Niech żyje niepodległa Polska Ludowa!

Niech żyje PPS!

Precz z caratem i jego panowaniem w Polsce!

Centralny Komitet Robotniczy

Polskiej Partii Socjalistycznej

Styczeń 1915


Powyższy dokument zamieszczamy za książką „Polskie programy socjalistyczne 1878-1918”, wybór i komentarz Feliks Tych, Książka i Wiedza, Warszawa 1975. Na potrzeby Lewicowo.pl przygotował Piotr Grudka.

↑ Wróć na górę